Przygotowanie dokumentacji pod wymagania systemowe ISO 14001

ISO 14001 jest międzynarodową normą dla systemów zarządzania środowiskowego (EMS) i najczęściej stosowaną normą EMS na świecie, z ponad 14.000 certyfikatów wydanych w Wielkiej Brytanii i ponad 360.000 certyfikatów wydanych na całym świecie.

ISO 14001 jest wiodącą normą systemu zarządzania, która określa wymagania dotyczące formułowania i utrzymywania SZŚ. Pomaga kontrolować aspekty środowiskowe i zapewniać zgodność z prawnymi systemami krajowymi i międzynarodowymi. Badania pokazują, że 70% materiałów biurowych nadaje się do recyklingu, ale tylko 7,5% z nich jest poddawanych recyklingowi. 

Podstawową zaletą większości ISO jest to, że stanowią one ramy dla działań, które, jeśli są realizowane we właściwy sposób, zapewniają kontrolę wewnętrzną. W przypadku ISO 14001, wdrożenie normy zapewnia kontrolę nad działalnością organizacji, jej wyrobami lub usługami oraz stycznością ze środowiskiem. To z kolei może zwiększyć długoterminową rentowność organizacji oraz, w niektórych przypadkach, zwiększyć wartość jej udziałów. Norma ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru. Dostarcza ona konkretne statystyki dla środowiska, samej organizacji i interesariuszy, pozwala firmie osiągnąć lepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska, a także wypełnić zobowiązania w zakresie zgodności i osiągnąć cele środowiskowe.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Chociaż jest wiele innych korzyści wynikających z uzyskania ISO 14001 i niektóre z nich są bardziej lub mniej widoczne w zależności od sektora, w którym działa firma, w większości przypadków istotnymi zaletami są:

POKAZANIE POZYCJI FIRMY NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM

Weryfikując kontrole środowiskowe w odniesieniu do międzynarodowo uznanej normy środowiskowej, firma może pokazać etyczne przywództwo środowiskowe swoim interesariuszom, w tym klientom, pracownikom i organom regulacyjnym.

Zdobycie normy 14001 daje również pewność kierownictwu, interesariuszom i właścicielom, że istnieje kontrola zarządcza nad ryzykiem środowiskowym firmy.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Na globalnym rynku, gdzie wszystkie sektory muszą konkurować w taki czy inny sposób, wykazanie się etycznym przywództwem w zakresie ochrony środowiska poprzez dobre zarządzanie środowiskowe może być czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy towarów lub usług, których  dostarcza dana organizacja.

Posiadanie ISO 14001 może również zapewnić unikalny punkt sprzedaży – USP (z ang. unique selling proposition), który coraz częściej stanowi jedną z podstaw promocji organizacji. Kluczową częścią normy jest zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska lub innymi zobowiązaniami, które są uważane za równie ważne jak wymogi prawne.

Dobrze opracowany system, który sprawdza zgodność z przepisami, zmniejsza ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności za kwestie środowiskowe. Nie powoduje to wprawdzie bezpośrednich oszczędności dla organizacji, ale skutkiem nieuregulowanych działań, które negatywnie wpływają na środowisko, będzie wzrost kar.

Większość organizacji i firm w taki czy inny sposób zużywa zasoby. Mimo, że norma sama w sobie nie zobowiązuje organizacji do dokonywania konkretnych pomiarów, badanie zużywanych zasobów, np. energii, oraz wytwarzanych odpadów może prowadzić do zmian w sposobie ich wykorzystania i zasadniczych oszczędności.

AUDYT WEWNĘTRZNY I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

ISO 14001 zapewnia ramy dla sprawdzenia, jakie kontrole są stosowane poprzez wykorzystanie audytu wewnętrznego i proponuje konkretnie rozwiązania w zakresie monitorowania i doskonalenia. Proces przeglądu zarządzania pozwala następnie kierownictwu najwyższego szczebla na „cofnięcie się” i określenie, jak dobrze system działa w kontekście organizacji oraz czy należy go zmodyfikować, aby uwzględnić przyszłe zmiany w procesie, zasobach lub ramach regulacyjnych.

Audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania, w połączeniu z audytem przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą dają pewność, że działania spełniają wymagania organizacji i ISO 14001.

Szkolenia ISO 14001

Profesjonalne firmy szkoleniowe bardzo często organizują kursy, których celem jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001/ 14001:2015.

Przeznaczone dla wyższej kadry kierowniczej średniego szczebla i kierowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz dla wszystkich profesjonalistów zainteresowanych szkolenie z ISO 14001 umożliwia:

  • interpretację nowych wymagań normy, 
  • wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, 
  • monitorowanie działalności środowiskowej organizacji, 
  • wykrywanie niezgodności, 
  • określanie działań korygujących,
  • przyjmowanie środków ciągłego doskonalenia.